Gegevens Stichting Hermes i.v.m publicatieplicht ANBI


Naam: Stichting Hermes


Statutair gevestigd te Amsterdam


Postadres: Huizingalaan 95, 3572 LK UTRECHT


E-mail: contact@ensemblehermes.nl


Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 34383845


RSIN 822110209


Bank: NL79 TRIO 0390 4942 32


Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester


Actuele bestuurssamenstelling

Vroon Pigmans, voorzitter

Annet Snijders, secretaris

Thieu Römgens, penningmeester


Doel

Het bieden van de gelegenheid tot het beoefenen alsmede het bevorderen van de muziekbeoefening op amateur- dan wel professioneel niveau, waarbij het accent ligt op het instuderen van de oude muziek.


Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personen in dienst. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De artistiek leider / dirigent werkt op basis van een overeenkomst van diensten. De honorering is gebaseerd op de adviestarieven van de Vereniging Nederlandse Korenorganisaties. De stichting kan incidenteel op vergelijkbare basis anderen tegen betaling inschakelen.


Het beleidsplan van de stichting vindt u hier.


De jaarrekening 2016 en de jaarrekening 2017 vindt u hier, evenals een samenvatting van de financiële verantwoording over de eerdere jaren.


Een overzicht van gerealiseerde projecten sinds de oprichting in 2010 vindt u hier.

Een beschrijving van deze projecten is elders op deze website te vinden.